دکتر سیما رضازاده

جراح ومتخصص زنان، زایمان، نازایی

دارای بورد تخصصیانواع جراحی‌ها

- سونوگرافی ترانس واژینال و ترانس ابدومینال

-لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی

- هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی

- انجام اعمال جراحی کوچک و بزرگ ژنیکولوژی

- زایمان بدون درد

- سزارین


 
 
 
 

دکتر سیما رضازاده

جراح ومتخصص زنان، زایمان، نازایی

دارای بورد تخصصیانواع جراحی‌ها

- سونوگرافی ترانس واژینال و ترانس ابدومینال

-لاپراسکوپی تشخیصی و درمانی

- هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی

- انجام اعمال جراحی کوچک و بزرگ ژنیکولوژی

- زایمان بدون درد

- سزارین